Privacybeleid

1- INLEIDING

Deze Verklaring wordt opgesteld door het bedrijf "Batteria SPRL" gevestigd aan de Place du Champ de Mars 5, 1050 Elsene, België, ingeschreven onder het registratienummer: BE0478358468 (hierna aangeduid als "de verwerkingsverantwoordelijke").

Het doel van deze Verklaring is om de bezoekers van de website gehost op het volgende adres: www.flyer.be (hierna aangeduid als de "website") te informeren over hoe de gegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze Verklaring komt voort uit de wens van de verwerkingsverantwoordelijke om volledige transparantie te betrachten, in overeenstemming met nationale bepalingen en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna aangeduid als de "Algemene Verordening Gegevensbescherming").

De verwerkingsverantwoordelijke besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich daarom tot het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Indien de gebruiker wil reageren op een van de hierna beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of het e-mailadres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring.

2- TOESTEMMING

Door toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie, stemt hij in met deze Verklaring en geeft hij uitdrukkelijk toestemming aan de verwerkingsverantwoordelijke om zijn persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, overeenkomstig de voorwaarden en principes beschreven in deze Verklaring, die hij via de website en/of bij de diensten aangeboden op de website heeft verstrekt, voor de hieronder vermelde doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@flyer.be.

Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

3- WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Door de website te bezoeken en te gebruiken, geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan de verwerkingsverantwoordelijke om de volgende persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, volgens de hieronder beschreven voorwaarden en principes:

 • Zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de verwerkingsverantwoordelijke), inclusief het dynamische IP-adres;
 • Zijn e-mailadres indien de gebruiker dit eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door berichten of vragen naar de website te sturen, door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via e-mail, door deel te nemen aan discussieforums, door toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte van de website via identificatie, enz.;
 • Alle informatie over de pagina's die de gebruiker heeft geraadpleegd op de website;
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte van de website via identificatie.

We verzamelen ook de volgende gegevens:

 • Naam en Voornaam
 • Titel
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Postadres (inclusief postcode, departement, stad en land)
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer van het bedrijf
 • Werkgeschiedenis en Curriculum vitae (sollicitatie)
 • Wachtwoord (gecodeerd)

Het is mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke ook niet-persoonsgebonden gegevens verzamelt. Deze gegevens worden als niet-persoonsgebonden beschouwd omdat ze niet direct of indirect de identificatie van een specifiek persoon mogelijk maken. Ze kunnen daarom worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verbeteren van de website, de aangeboden producten en diensten, of de advertenties van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien niet-persoonsgebonden gegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens, zodat identificatie van de betrokken personen mogelijk is, worden deze gegevens behandeld als persoonsgegevens totdat hun koppeling aan een specifieke persoon onmogelijk wordt gemaakt.

4- METHODES VAN VERZAMELING

Wanneer u onze website of dienst gebruikt, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen vanaf uw computers of apparaten (inclusief mobiele apparaten). De gegevens die we automatisch verzamelen, kunnen uw IP-adres, het type apparaat, details van het besturingssysteem, unieke identificatienummers (inclusief mobiele advertentie-identificatoren), het type browser, de taal van de browser, de geografische locatie (uitgelegd in detail in de sectie "Locatie-informatie") en andere technische informatie omvatten.

Het verzamelen van deze gegevens stelt ons in staat om een beter begrip te krijgen van de bezoekers die onze website en dienst gebruiken, inclusief waar ze vandaan komen en welke functies hen interesseren. We gebruiken deze informatie voor interne analyse en om de kwaliteit, relevantie en veiligheid van onze website en dienst te verbeteren.

Bijvoorbeeld, telkens wanneer u de website bezoekt, slaan we een logboek op van uw bezoek met daarin de eerder genoemde informatie. We kunnen vervolgens uw gebruikerservaring personaliseren door de services weer te geven die u interesseren, in de juiste taal en valuta.

We kunnen deze informatie ook gebruiken om IP-adressen te blokkeren in geval van schending van de gebruiksvoorwaarden van de website.

Sommige gegevens kunnen automatisch worden verzameld met behulp van trackingtechnologieën, zoals nader uitgelegd in de sectie "Cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën".

5- DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

 • Verzekeren van het beheer en de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten;
 • Verzenden en opvolgen van bestellingen en facturering;
 • Verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Eventueel verzenden van gratis monsters of aanbieden van diensten onder gunstige voorwaarden;
 • Beantwoorden van vragen van de gebruiker;
 • Statistieken genereren;
 • Verbeteren van de kwaliteit van de website en van de producten en/of diensten aangeboden door de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Informatie doorgeven over nieuwe producten en/of diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Voor direct marketingactiviteiten;
 • Het mogelijk maken van een betere identificatie van de interesses van de gebruiker.

We verzamelen en verwerken ook persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerken van financiële transacties.
 • Verzenden van orderbevestigingen.
 • Registreren van uw rechten, indien van toepassing, op technische ondersteuning of andere voordelen die worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers.
 • Beantwoorden van verzoeken, vragen en zorgen die naar de klantenservice zijn gestuurd.
 • Beheren van uw account.
 • Verzenden van de door u gevraagde informatie over een service of product.
 • Op de hoogte houden van speciale aanbiedingen en diensten van FLYER en geselecteerde derden.
 • Beheren van de promoties en loterijen waaraan u deelneemt en u informeren over de resultaten.
 • Onderzoeken, voorkomen of maatregelen nemen tegen illegale activiteiten of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden.
 • Voldoen aan onze behoeften op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van producten of diensten en het verbeteren van onze website, diensten en aanbiedingen.
 • Personaliseren van uw ervaring, waaronder de diensten en aanbiedingen die wij u voorstellen.

De verwerkingsverantwoordelijke kan mogelijk verwerkingen uitvoeren die nog niet zijn voorzien in deze Verklaring. In dat geval zal de verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen met de gebruiker voordat zijn persoonsgegevens opnieuw worden gebruikt, om hem op de hoogte te stellen van de veranderingen en hem de mogelijkheid te geven, indien nodig, deze hergebruik te weigeren.

6- Nieuwsbrief :

We bieden u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief op onze website. Als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om per e-mail geïnformeerd te worden over de producten en diensten van het bedrijf "Batteria SPRL", zal de bijbehorende verwerking worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor gebruikers van 16 jaar en ouder. In onze nieuwsbrief maken we gebruik van Brevo.

We volgen ook de links en de openingen. Aan de ene kant laat een transparante gif ons zien of een nieuwsbrief is geopend door de betrokken persoon. Bovendien noteren we of de ontvangers van de nieuwsbrief erop klikken. Hiervoor worden de klantgebruikers-ID, de geklikte links en de nieuwsbrief-ID versleuteld verzonden. Vervolgens worden deze gegevens opgeslagen en verwerkt door de dienstverlener Brevo (https://www.brevo.com/fr/legal/privacypolicy/). TDit is echter alleen mogelijk met de instemming van de betrokkene. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking. Als de toestemming wordt ingetrokken, zullen we de overeenkomstige gegevensverwerking stopzetten.

Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@flyer.be of door de afmeldlink in elke nieuwsbrief-e-mail te gebruiken.

7- BEWARINGSDUUR

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens alleen gedurende de redelijke tijd die nodig is voor de beoogde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 3 jaar bewaard na het einde van de contractuele relatie tussen deze klant en de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor bepaalde categorieën gegevens, zoals verkeersgegevens, gelden kortere bewaartermijnen, bijvoorbeeld 12 maanden.

Na afloop van de bewaartermijn doet de verwerkingsverantwoordelijke er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens goed ontoegankelijk zijn gemaakt.

8- TOEGANG TOT GEGEVENS EN KOPIE

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, kan de gebruiker, na identiteitsverificatie (door een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen), kosteloos schriftelijke communicatie of een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld.

De verwerkingsverantwoordelijke kan redelijke kosten op basis van administratieve kosten vragen voor elke extra kopie die door de gebruiker wordt aangevraagd. Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient, worden de gegevens verstrekt in een gebruikelijke elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

9- RECHT OP RECTIFICATIE

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, kan de gebruiker, na identiteitsverificatie (door een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen), kosteloos en zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een termijn van één maand, rectificatie verkrijgen van zijn persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, evenals aanvulling ervan indien ze onvolledig blijken te zijn.

10- RECHT OM ZICH TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, kan de gebruiker te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, en na identiteitsverificatie (door een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen), kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, behalve wanneer de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren te voldoen aan het recht van bezwaar van de gebruiker indien hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. In geval van geschil kan de gebruiker een klacht indienen zoals beschreven in het punt "Klachten en Bezwaren" van deze Verklaring.

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, kan de gebruiker te allen tijde en zonder opgaaf van reden, kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer deze worden verzameld voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen de kortst mogelijke tijd, en uiterlijk binnen één maand, op het verzoek van de gebruiker te reageren en zijn antwoord te motiveren indien hij niet van plan is om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

11- RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, kan de gebruiker, na identiteitsverificatie (door een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen), de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de volgende gevallen:

 • Wanneer de gebruiker de nauwkeurigheid van een gegeven betwist en alleen voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit te controleren;
 • Wanneer de verwerking onrechtmatig is en de gebruiker de beperking van de verwerking verkiest boven het wissen;
 • Wanneer, hoewel niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, de gebruiker deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van zijn rechten in rechte;
 • Gedurende de tijd die nodig is voor de beoordeling van de rechtmatigheid van een bezwaar dat door de gebruiker is ingediend, met andere woorden de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen zijn legitieme belangen en die van de gebruiker te verifiëren.
 • De verwerkingsverantwoordelijke informeert de gebruiker wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

12- RECHT OP VERGETELHEID

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, kan de gebruiker, na identiteitsverificatie (door een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen), verwijdering van zijn persoonsgegevens verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;
 • De gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking ingetrokken en er is geen andere juridische basis voor de verwerking;
 • De gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking en/of de gebruiker maakt gebruik van zijn specifieke recht van verzet met betrekking tot direct marketing (inclusief profilering);
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (van Unierecht of lidstaatrecht) waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

Het recht op verwijdering is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen:

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist op grond van het Unierecht of het lidstaatrecht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, en voor zover het recht op verwijdering de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking in kwestie onmogelijk zou maken of ernstig zou belemmeren;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen de kortst mogelijke tijd, en uiterlijk binnen één maand, op het verzoek van de gebruiker te reageren en zijn antwoord te motiveren indien hij niet van plan is om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

De gebruiker heeft ook het recht, op dezelfde voorwaarden, om zonder kosten verwijdering of het verbod op het gebruik van alle persoonsgegevens met betrekking tot hem te verkrijgen die, gezien het doel van de verwerking, onvolledig of niet relevant zouden zijn, of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden is, of die langer zijn bewaard dan nodig en toegestaan is.

13- RECHT OP "DATAPORTABILITEIT"

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, en na identiteitsverificatie (door een leesbare kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen), kan de gebruiker op elk moment verzoeken om kosteloos zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, met name met het oog op overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer:

 • De verwerking van gegevens wordt uitgevoerd met geautomatiseerde processen; en wanneer
 • De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die is gesloten tussen de gebruiker en de verwerkingsverantwoordelijke.

Op dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de persoonsgegevens die hem betreffen rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

14- ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS EN OPENBAARMAKING AAN DERDEN

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verwerkingsverantwoordelijke zelf, zijn medewerkers of andere verwerkers, zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners, gevestigd in België of de Europese Unie, die samenwerken met de verwerkingsverantwoordelijke bij de vermarkting van producten of het leveren van diensten.

Indien de gegevens worden bekendgemaakt aan derden voor direct marketing of prospectiedoeleinden, wordt de gebruiker daarvan vooraf op de hoogte gesteld, zodat hij kan kiezen om al dan niet in te stemmen met deze verwerking van zijn gegevens door derden.

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van deze Verklaring, kan de gebruiker op elk moment en na identiteitsverificatie (door een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen), kosteloos bezwaar maken tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

De verwerkingsverantwoordelijke respecteert de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen en zorgt er in alle gevallen voor dat zijn partners, medewerkers, verwerkers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, deze Verklaring naleven.

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker bekend te maken indien een wet, gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie dit noodzakelijk maakt.

Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaats.

15- GEBRUIK EN BEHEER VAN "COOKIES"

Algemene principes. Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit beleid voor het beheer van cookies is van toepassing op de website en wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke.

De website maakt gebruik van cookies om de navigatie nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, terwijl andere de gebruikerservaring verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om automatisch cookies te accepteren. Als de gebruiker de instellingen wil aanpassen, moet hij/zij de instellingen van zijn/haar browser wijzigen. Meer informatie hierover is te vinden in het gedeelte "Beheer van cookies" van dit beleid.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, geeft de gebruiker uitdrukkelijk zijn akkoord met het beheer van cookies zoals hieronder beschreven.

Definitie van cookies. Een "cookie" is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent op het apparaat van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone, of een ander vergelijkbaar apparaat) opslaat via zijn/haar browser. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

Cookies bevatten verschillende soorten informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje.

Andere cookies verzamelen statistieken over gebruikers van een website of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct verschijnen en dat applicaties goed werken op de website. Weer andere cookies stellen in staat de inhoud en/of reclame van een website aan te passen aan de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. De website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies: Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, die zorgen voor goede communicatie en bedoeld zijn om de navigatie te vergemakkelijken.
 • Statistische of analytische cookies: Deze cookies maken het mogelijk het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en hun surfgedrag te zien wanneer ze de website bezoeken. Dit helpt de gebruikersnavigatie te verbeteren en maakt het hen gemakkelijker te vinden wat ze zoeken.
 • Functionele cookies: Deze cookies activeren specifieke functies op de website om de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, zoals het onthouden van hun voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld de taal).
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze stellen de beoordeling en verbetering van de inhoud en prestaties van de website mogelijk (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de meest populaire pagina's of klikken te identificeren) en passen commerciële voorstellen beter aan op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker.
 • Advertentie- of commerciële cookies: Dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens over het profiel van bezoekers te verzamelen en kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt. Dit gebeurt om de effectiviteit van een advertentie of webpagina te meten en deze beter af te stemmen op de interesses van de gebruiker.
 • Trackingcookies: De website maakt gebruik van trackingcookies via Google Analytics om de verwerkingsverantwoordelijke te helpen de interactie van gebruikers met de inhoud van de website te meten. Google Analytics genereert statistieken voor bezoek op strikt anonieme wijze. Het verzamelde informatie is zo anoniem mogelijk gegenereerd; het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de personen die de website bezoeken te identificeren. Voor meer informatie wordt de gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid van Google te raadplegen op het volgende adres: https://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De verwerkingsverantwoordelijke kan ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van gebruikers op verschillende websites en apps binnen zijn advertentienetwerk.

Een tag is een onzichtbaar afbeeldingsbestand dat het surfgedrag van de gebruiker op een of meer websites en/of apps volgt. Bovendien kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders bij het verspreiden van hun advertentie.

Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De met commerciële cookies en tags verzamelde informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van de advertenties te meten en de advertenties beter aan te passen op de website en op andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk of waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke advertentieservices levert.

De bewaartermijn van cookies varieert afhankelijk van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard tot het sluiten van de browser, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar.

De verwerkingsverantwoordelijke staat open voor publieke zoekmachines om de website te bezoeken via 'spiders' met als enig doel de toegang en de inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke het recht verleent om de website te archiveren. De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment de toestemming zoals geformuleerd in dit artikel in te trekken.

Om aanbiedingen te doen die interessant kunnen zijn voor de gebruiker, kan de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomsten sluiten met internetadvertentienetwerken. Deze netwerken hebben van de verwerkingsverantwoordelijke toestemming gekregen om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen advertentienetwerken ook informatie verzamelen.

Cookiebeheer: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar bieden allemaal de mogelijkheid om instellingen aan te passen op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn computer / mobiele apparaat plaatst, kan hij ze eenvoudig beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De gebruiker kan ook zijn browser programmeren om een melding te sturen wanneer hij een cookie ontvangt en zo beslissen of hij het accepteert of niet.

Als de gebruiker bepaalde cookies wil blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen door de koppeling van zijn browser te volgen:

Internet Explorer :
https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Firefox :
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari :
https://support.apple.com/kb/PH5042

Als de gebruiker geen cookies van Google Analytics wil accepteren, kan hij dit aangeven via het bericht over cookies dat verschijnt tijdens zijn eerste bezoek aan de website of door de instellingen van zijn browser aan te passen om cookies te weigeren.

Om niet langer te worden gevolgd door Google Analytics op geen enkele website, wordt de gebruiker uitgenodigd om de volgende website te raadplegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In het geval dat de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet kunnen worden bekeken en/of gebruikt, of slechts gedeeltelijk.

16- BEVEILIGING

De verwerkingsverantwoordelijke implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau van de verwerking en de verzamelde gegevens te waarborgen in overeenstemming met de risico's die de verwerking met zich meebrengt en de aard van de te beschermen gegevens, aangepast aan het risico. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de implementatiekosten, de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verwerkingsverantwoordelijke maakt altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die worden erkend als industriestandaarden binnen de IT-sector wanneer hij gegevens overdraagt of ontvangt via de website.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van de op de website ontvangen informatie te voorkomen en te beschermen.

17- COMMUNICATIES PER POST, E-MAIL OF TELEFOON

Communicatie per post. Indien de gebruiker zijn postadres aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekt via de website, worden deze gegevens opgeslagen in het adresbestand van de verwerkingsverantwoordelijke om aan zijn verzoek te voldoen en hem op de hoogte te houden van de producten en diensten die door de verwerkingsverantwoordelijke worden aangeboden. Tenzij de gebruiker bezwaar maakt, kan de verwerkingsverantwoordelijke ook gegevens over de gebruiker doorgeven aan derden (zoals bedrijvengroepen en zakelijke partners) voor directmarketingdoeleinden. Als de gebruiker niet wil dat zijn gegevens voor directmarketingdoeleinden worden gebruikt, kan hij dit aangeven bij zijn registratie op de website.

De gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens in het bestand van de verwerkingsverantwoordelijke raadplegen, corrigeren of laten verwijderen. Hiervoor moet hij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit Handvest, waarbij hij zijn naam en exacte adres (correct gespeld) moet opgeven. De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe zijn gegevens uit de lijst te verwijderen die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Telefonische communicatie. Als de gebruiker zijn telefoonnummer via de website aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekt, kan hij een telefoontje ontvangen:

 • van de verwerkingsverantwoordelijke om hem informatie te geven over zijn producten, diensten of aankomende evenementen; van bedrijvengroepen en zakelijke partners waarmee de verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is.
 • Als de gebruiker dergelijke telefoontjes niet wil ontvangen, kan hij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit Handvest, waarbij hij zijn naam en exacte adres (correct gespeld) moet opgeven.
 • S De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe zijn gegevens uit de lijst te verwijderen die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Als de gebruiker zijn mobiele nummer via de website aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekt, ontvangt hij alleen berichten (SMS/MMS) van de verwerkingsverantwoordelijke die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of hem te informeren over zijn online bestellingen.

E-mailcommunicatie. Als de gebruiker zijn e-mailadres via de website aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekt, kan hij de volgende e-mails ontvangen:

 • e-mails van de verwerkingsverantwoordelijke om hem informatie te geven over zijn producten, diensten of aankomende evenementen (voor directmarketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of al klant is bij de verwerkingsverantwoordelijke en zijn e-mailadres aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
 • e-mails van bedrijvengroepen en bedrijven/organisaties waarmee de verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is, voor directmarketingdoeleinden, voor zover de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Als de gebruiker dergelijke e-mails niet wil ontvangen, kan hij contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit Handvest, waarbij hij zijn naam en exacte adres (correct gespeld) moet opgeven.

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe zijn contactgegevens uit de lijst te verwijderen die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

20- CONTACTGEGEVENS

Voor vragen en/of klachten, met name met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van dit Handvest, kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke:

Per e-mail: info@flyer.be

Per post: Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique

21- TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Dit Handvest wordt beheerst door het nationale recht van de lidstaat waar de hoofdvestiging van de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Handvest wordt voorgelegd aan de rechtbanken van deze lidstaat.

22- DIVERSE BEPALINGEN

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment de bepalingen van dit Handvest te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing voor de datum van inwerkingtreding. Deze versie van het Handvest is van 16/05/2018 (2).

Even geduld, de pagina wordt geladen.

Loading