vertrouwelijkheid handvest

1- INTRODUCTIE

Dit overzicht is opgesteld door Batteria, gesitueerd Etterbeeksesteenweg 62, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE 0888 393 405, hierna de verantwoordelijke uitgever genoemd.

Het doel van dit overzicht is om op duidelijke en klare manier bezoekers van onze website (www.flyer.be) te informeren over gegevens die worden verzameld, bewaard en verwerkt.

Het is geschreven in de verste mogelijke mate van transparantie, met respect voor de gebruikers en de verordening van het Europese Parlement en Commissie van 27 april 2016 (2016/679). In deze verordening wordt besproken hoe persoonlijke gegevens verwerkt, en verzameld dienen te worden. Deze richtlijn (95/46/CE) is beter bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Als verantwoordelijke uitgever hechten we het nodige belang aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Daarom dat we ons engageren om verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van deze gegevens te vermijden.

Indien je als gebruiker wenst te reageren op dit Privacybeleid, verwelkomen we je feedback graag per e-mail of op ons adres, waarna we deze grondig zullen evalueren.

2- Jouw toestemming

Door de website te bezoeken en te gebruiken, geef je als gebruiker aan onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en deze expliciet te accepteren. Hoe deze persoonlijke gegevens bewaard en verwerkt worden. Waarom (voor welke diensten) en dewelke (de verschillende types) we juist verzamelen worden verder in dit Privacybeleid verder uitgelegd.

Als gebruiker heb je ten allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming brengt de wettigheid van op toestemming gebaseerde behandelingen niet in gevaar.

3- Welke gegevens verzamelen we?

Door de website te bezoeken geef je toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen zoals hieronder beschreven :

 • Je domein (automatisch gedetecteerd door de server van de verantwoordelijke uitgever), inclusief het dynamische IP-adres;
 • Je e-mailadres, indien je dit ergens hebt verhuld, zoals tijdens een chatgesprek met een medewerker of door je aan te melden met een persoonlijk profiel;
 • Je surfgedrag op de website en welke pagina’s je bezoekt;
 • Al de informatie die je zelf invult, zoals je contactgegevens op een contactformulier of je adresgegevens bij het aanmaken van een persoonlijk profiel.

We verzamelen op dezelfde manier volgende gegevens :

 • Naam en voornaam
 • Aanspreking
 • Naam van je bedrijf
 • E-mailadres
 • Adres (straatnaam, nummer(s), postcode en gemeente)
 • Telefoonnummer
 • BTW of ondernemingsnummer van je bedrijf
 • Curriculum Vitae en motivatie (bij sollicitaties)
 • Wachtwoord (geëncrypteerd)

Daarnaast verzamelen we ook niet-persoonlijke gegevens die niet teruggekoppeld kunnen worden aan individuele personen. Deze niet-persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld de werking van de website, producten of voorgestelde diensten te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens alsnog gekoppeld worden aan gegevens met een persoonlijk karakter, zullen deze telkens behandeld en verwerkt worden als persoonlijke gegevens, totdat dit onmogelijk wordt gemaakt.

4- Verzamel Méthodes

Vanaf je de website bezoekt, kunnen wij bepaalde gegevens automatisch van uw computers of apparaten (inclusief mobiele apparaten) verzamelen. Deze automatisch verzamelde gegevens bevatten onder ander je IP adres, het type toestel, je operatiesysteem, unieke identificatienummers (inclusief identificatienummers voor mobiele advertenties), het type webbrowser, taal van je browser, geografische locatie (verder uitgelegd in het stuk «Locatiegegevens») en andere informatie technologieën.

Het verzamelen van deze gegevens staat ons toe om bezoekers van onze site en services beter te begrijpen, van waar ze komen en welke functionaliteiten voor hen interessant zijn. Het intern analyseren van deze informatie zorgt ervoor dat we de kwaliteit, relevantie en veiligheid van onze site en services kunnen verbeteren.

Bijvoorbeeld, elke keer wanneer je de site bezoekt, houden we een logboek bij van de gegevens die we verzamelen zoals hierboven aangegeven. Met die gegevens kunnen we je volledige ervaring personaliseren op basis van persoonlijke interesses, taal en de lokale valuta. Deze informatie kan ook gebruikt worden om IP adressen te weigeren na misbruik van de algemene voorwaarden.

Sommige gegevens kunnen automatisch verzameld worden met behulp van ‘tracking software’, dat wordt in diepte uitgelegd in het stuk «Cookies en gelijkaardige tracking software».

5- Doelen voor verwerking

Persoonlijke gegevens worden voor de onderstaande doeleinden verzameld en verwerkt :

 • Het beheer en de controle over de uitvoering van de vooropgestelde diensten;
 • verzending en opvolging van bestellingen en facturen;
 • verzending van promotionele informatie over producten en diensten van de uitgever;
 • verzending, indien gewenst, van gratis stalen of aanbiedingen tegen preferentiële voorwaarden;
 • antwoorden op vragen van de gebruiker;
 • het maken van statistieken;
 • verbeteren van de website, haar kwaliteit en producten en diensten van de uitgever;
 • het verstrekken van informatie over nieuwe producten en/of diensten door de uitgever;
 • in het kader van direct marketing acties;
 • om persoonlijke interesses van gebruikers beter te identificeren.

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden :

 • Het behandelen van financiële transacties;
 • Verzending van orderbevestigingen;
 • Het opslaan van eventuele rechten voor technische assistentie of andere voordelen die worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers;
 • Het beantwoorden van vragen en opmerkingen gericht aan de klantendienst;
 • Het beheren van een account of profiel;
 • Het versturen van opgevraagde informatie over een dienst of product;
 • Het informeren over aanbiedingen en diensten van FLYER en geselecteerde derden.
 • Het beheren van promoties, loterijen en hun resultaten waar de gebruiker aan deelneemt;
 • Onderzoek, het voorkomen en actie ondernemen tegen illegale activiteiten of het schenden van onze algemene voorwaarden.
 • Antwoorden op de nood aan onderzoek en ontwikkeling van producten of diensten en het verbeteren van de website, diensten en aanbiedingen.
 • Het personaliseren van de gebruikerservaring, met name aanbevolen diensten en aanbiedingen.

Mogelijk is de uitgever verplicht om behandelingen uit te voeren die nog niet in dit beleid zijn voorzien. In dit geval neemt de verantwoordelijke voor de verwerking contact op met de gebruiker voordat hij zijn persoonlijke gegevens hergebruikt. Deze wordt op de hoogte te gesteld van de wijzigingen en de gelegenheid gegeven om, indien nodig, dit hergebruik te weigeren.

6- Duur van bewaring

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijze nodig is voor de vooropgestelde doeleinden in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

De persoonlijke gegevens van de klant worden maximaal 3 jaar bijgehouden, na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de uitgever.

Kortere bewaartermijnen zijn van toepassing op bepaalde gegevenscategorieën, zoals bezoeken aan de website die slechts 12 maanden worden bewaard.

Aan het einde van de bewaartermijn zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbruikbaar worden gemaakt.

7- Toegang tot gegevens en kopieën

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker een gratis kopie van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben verkrijgen. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan de redelijke betaling eisen voor alle extra exemplaren die door de gebruiker worden aangevraagd. Wanneer de gebruiker dit verzoek digitaal indient, wordt de informatie verstrekt in digitale vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De kopieën van de gegevens zullen maximaal één maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker gecommuniceerd worden.

8- Recht op rechtzettingen

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker vragen om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand, persoonlijke gegevens die onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn, aan te passen en recht te zetten of aan te vullen. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe).

9- Recht op verzet

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek, kan de gebruiker op elk moment, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie en na het bewijzen van zijn identiteit via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe), zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, waarbij :

 • de behandeling noodzakelijk is voor de uitvoering van een missie van openbaar belang of valt onder de uitoefening van de openbare autoriteit die door de voor de verwerking verantwoordelijke zou worden geïnvesteerd;
 • de behandeling noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de verantwoordelijke verwerker of door een derde worden nagestreefd, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (met name wanneer de betrokkene een kind is) prevaleren.

De verantwoordelijke voor verwerking kan het recht van de gebruiker op verzet van de behandeling weigeren, wanneer hij dwingende en legitieme redenen voor de verwerking vaststelt, die de belangen of rechten en vrijheden van de gebruiker negeren, of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank. In geval van betwisting kan de gebruiker beroep aantekenen in overeenstemming met het punt «Reclamaties en Klachten» van dit overzicht.

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker zich gratis en zonder rechtvaardiging verzetten tegen de verwerkingen van persoonlijke gegevens wanneer het wordt verzameld voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering). Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe).

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden doeleinden in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een missie van openbaar belang.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

10- Recht op beperkte behandeling

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker de verwerking van zijn persoonlijke gegevens beperken. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe). Dit kan in volgende gevallen :

 • wanneer de gebruiker de juistheid van de gegevens betwist en enkel de uitgever de tijd van verwerking kan controleren;
 • wanneer de verwerking illegaal is en de gebruiker de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking of tot de verwijdering;
 • wanneer de gebruiker, hoewel niet langer noodzakelijk voor het nastreven van de doeleinden van de verwerking, deze nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van zijn rechten in de rechtszaal;
 • gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van het verzoek van een gebruiker om tegenstand te onderzoeken. Met andere woorden, de tijd die de verwerker nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de gebruiker en die van de verwerker te controleren.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker inlichten wanneer de beperkte behandeling wordt opgeheven.

11- Recht op vernietiging (recht om vergeten te worden)

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker vragen om de persoonlijke gegevens over hem te vernietigen. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe). Dit kan in volgende gevallen :

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor deze te verwerken;
 • de gebruiker maakt bezwaar tegen de behandeling van gegevens er er is geen dwingende, geldige reden en/of de gebruiker oefent zijn specifieke recht van bezwaar inzake gebruik voor direct marketing (inclusief profilering);
 • de persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verkregen of verwerkt;
 • de persoonlijke gegevens moeten verwijderd worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting (recht van de Unie of recht van een lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor verwerking is onderworpen;
 • de persoonlijke gegevens werden verzameld als onderdeel van de diensten van een informatiemaatschappij die aan kinderen worden aangeboden;

Het wissen van persoonlijke gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen :

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid, meningsuiting en informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de behandeling vereist, zoals voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een missie van openbaar belang of van de openbare autoriteit uit te voeren waarvan de verantwoordelijke zou worden geïnvesteerd;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en voor zover het recht om te wissen waarschijnlijk onmogelijk of ernstig zal zijn voor de doelstelling van de verwerking in kwestie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechten in de rechtbank.

De verantwoordelijke voor verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijke aanvraag.

De gebruiker heeft ook het recht om, onder dezelfde voorwaarden, kosteloos de verwijdering of het verbod te verkrijgen op het gebruik van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en die gezien het doel van de verwerking onvolledig of niet relevant zouden zijn, of waarvan de registratie, communicatie of opslag zou worden verboden of die werd bewaard buiten de noodzakelijke en geautoriseerde periode.

12- Recht op de overdraagbaarheid van gegevens

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker ten allen tijde verzoeken om zijn persoonlijke gegevens kosteloos te ontvangen. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe). De gebruiker zal deze ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, met het oog op het doorsturen ervan naar een andere verwerker, waarbij :

 • de verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen;
 • de verwerking gebaseerd is op toestemming van de gebruiker of een contract tussen de gebruiker en de beheerder.

Onder dezelfde voorwaarden heeft de gebruiker het recht om van de verwerker te eisen dat zijn persoonlijke gegevens worden doorgeven aan een andere verwerker, op voorwaarde dat het technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een missie van openbaar belang of die valt onder de uitoefening van de openbare autoriteit die door de verantwoordelijke voor verwerking is aangesteld.

13- Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke zelf, zijn agenten of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde zakenpartners, gevestigd in België of de Europese Unie, en die samenwerken met de verantwoordelijke voor verwerking van de gegevens, verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens in het kader van de marketing van producten of het aanbieden van diensten.

In het geval dat de gegevens bekend zouden worden gemaakt aan derden voor marketing of prospectie doeleinden, zal de gebruiker van tevoren verwittigd worden om te kunnen kiezen (opt-in) of de verwerking van de gegevens door derden al dan niet wordt geaccepteerd.

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker ten allen tijde gratis verzoeken om zich te verzetten tegen het verzenden van zijn gegevens aan derden. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe).

De verantwoordelijke voor verwerking houdt zich aan de geldende wetten en regelgevende bepalingen en zorgt er in alle gevallen voor dat haar partners, onderaannemers of andere derde partijen die toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens zich houden aan dit Privacybeleid.

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker vrij te geven in het geval dat een wet, juridische procedure of bevel van een overheidsinstantie dergelijke openbaarmaking noodzakelijk maakt.

Geen enkele overdracht van gegevens buiten de Europese Unie vindt plaats.

14- Gebruik en beheer van cookies

Algemene principes. Dit artikel geeft meer informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit cookie-beleid is van toepassing op de website en wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

De website maakt gebruikt van cookies om surfen nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere verbeteren de gebruikerservaring.

De meeste webbrowsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. Indien de gebruiker zijn beheer wil aanpassen, kan hij de instelling van zijn browser aanpassen. Hij zal daarover onder het punt “Cookie management” van dit beleid meer informatie vinden.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het cookiebeheer dat hieronder wordt beschreven.

Definitie van cookies. Een «cookie» is een gegevensbestand of tekst die de server van een website via een webbrowser tijdelijk of permanent registreert op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van computer, tablet, smartphone of ander vergelijkbaar toestel). Cookies kunnen ook geïnstalleerd worden door derden waarmee de verantwoordelijke voor verwerking samenwerkt.

Cookies behouden een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen correct worden weergegevens en dat de applicaties goed werken op de website. Nog andere laten de inhoud en / of reclame van een website aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. Flyer.be gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies : deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van de website, zorgen voor goede communicatie en zijn bedoeld om navigatie te vergemakkelijken;
 • Statistische of analytische cookies : deze cookies worden gebruikt om het aantal bezoekers te herkennen, te tellen en om hun surfgedrag te zien wanneer ze de website bezoeken. Dit verbetert de navigatie van de gebruiker en maakt het gemakkelijker voor hem om te vinden waarnaar hij op zoek is;
 • Functionele cookies : deze cookies maken het mogelijk specifieke functionaliteiten op de website te activeren om de bruikbaarheid en ervaring van de gebruiker te verbeteren, met name door rekening te houden met zijn keuze van voorkeuren, zoals taal;
 • Prestatiecookies : deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze kunnen de inhoud en prestaties van de website evalueren (door bijvoorbeeld het aantal bezoekers te tellen, populaire pagina’s en klikken te identificeren) en vervolgens verbeteren door commerciële voorstellen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 • Reclame of commerciële cookies :dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens te verzamelen met betrekking tot het profiel van bezoekers en die waarschijnlijk worden geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de verantwoordelijke samenwerkt om de effectiviteit van een advertentie te meten of een webpagina beter aan te passen aan de interesses van de gebruiker;
 • Tracking cookies :de website gebruikt tracking-cookies via Google Analytics om de verantwoordelijke te helpen meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van de website en om bezoekstatistieken te genereren op strikt anonieme manier. Deze statistieken verbeteren de website voortdurend en voordien de gebruiker van relevante inhoud. De verantwoordelijke gebruikt Google Analytics om een overzicht te krijgen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en de bezochte pagina’s. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie verzameld door Google Analytics wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de personenen te identificeren die de website bezoeken. Voor meer informatie kunnen gebruikers het gegevensbeschermingsbeleid van Google bekijken via volgende link:https://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De verantwoordelijk voor verwerking zal waarschijnlijk ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over surfgedrag van gebruikers op verschillende websites en applicaties die tot zijn advertentienetwerk behoren.

Een tag is een onzichtbaar afbeeldingsbestand de de navigatie van de gebruiker bijhoudt op een of meer websites en/of applicaties. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie die wordt verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en om de advertenties op de website en andere websites, die deel uitmaken van het advertentienetwerk of waarvoor de verantwoordelijke advertentie services biedt, beter te personaliseren.

De bewaartermijn voor cookies is afhankelijk van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser sluit, terwijl functionele cookies één jaar geldig blijven prestatiecookies vier jaar.

De verantwoordelijke voor verwerking machtigt publieke zoekmachines om de website te bezoeken via ‘crawlers’ met als enig doel de toegang en inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de verantwoordelijke voor verwerking het recht verleent om de website te archiveren. De verantwoordelijke behoudt zich het recht om autorisatie, zoals vermeld in dit artikel, op elk moment in te trekken.

Om aanbiedingen te kunnen tonen die relevant zijn voor de gebruiker, kan de verantwoordelijke overeenkomsten sluiten met reclamebureaus op het internet. Ze kregen toestemming van de verantwoordelijke om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen reclamebureaus ook informatie verzamelen.

Beheer van cookies. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar ze laten u allemaal toe om instelling aan de passen op basis van gebruikersvoorkeuren.

Als de gebruiker niet wenst dat de website cookies op hun computre / mobiel apparaat plaatst, kunnen ze deze eenvoudig beheren of verwijderen door hun browserinstellingen te wijzigen. De gebruiker kan ook zijn browser instellen om hem een bericht te sturen wanneer hij een cookie ontvangt en vervolgens te besluiten om het te accepteren of niet.

Indien de gebruiker bepaalde cookies wil blokkeren of beheren, kan hij dit doen door de link te volgen die gekoppeld is aan zijn brower :

Internet Explorer :
https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Firefox :
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari :
https://support.apple.com/kb/PH5042

Indien de gebruiker geen cookies van Google Analytics wil accepteren, kan hij dit aangeven via het bericht met betrekking tot cookies die verschijnen tijdens zijn eerste bezoek aan de website, of door de instelling van zijn browser aan te passen om cookies te weigeren.

Om niet langer getraceerd te worden door Google Analytics op eender welke website, kan de gebruiker volgende website consulteren : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In het geval dat de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of slechts gedeeltelijk doorzoekbaar en/of bruikbaar zijn.

15- Sécurité

De voor de verwerking verantwoordelijke moet de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het beveiligingsniveau van de verwerking van de verzamelde gegevens te waarborgen met betrekking tot de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, aangepast aan het risico. Het houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doel van de verwerking, evenals de risico’s voor de rechten en vrijheden van gebruikers.

De verantwoordelijke voor verwerking gebruikt altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de industriestandaarden binnen de IT-sector wanneer de gegevens overgedragen en ontvangen worden op de website.

De verantwoordelijke voor verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, misbruik of wijziging van informatie die op de website wordt ontvangen, te beschermen.

16- Communicatie per post, digitaal of telefoon

Communicatie per post. Als de gebruiker via de website zijn postadres deelt aan de verantwoordelijke voor verwerking, worden deze gegevens geregistreerd in het bestand adres van de verantwoordelijke om op zijn verzoek te reageren en hem op de hoogte te houden van producten en services die worden aangeboden. Tenzij de gebruiker bezwaar maakt, kan de verantwoordelijke ook persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden (zoals groepen van bedrijven en zakenpartners) voor direct-marketingdoeleinden. Als de gebruiken niet wil dat zijn gegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden , kan hij dit aangeven wanneer hij zich registreert op de website.

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker ten allen tijde zijn gegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen in het bestand van de verantwoordelijke verwerker. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe). De verantwoordelijke verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Communicatie via de telefoon. Als de gebruiker de verantwoordelijke voor verwerking via de website op de hoogte stelt van zijn telefoonnummer, kan hij een telefoontje ontvangen :

 • van de verantwoordelijke voor verwerking om de gebruiker te informeren over aankomende producten, services of evenement;
 • van groepen bedrijven of commerciële partners waarmee de verantwoordelijke contractueel is verbonden.

Via een gedagtekend schriftelijk verzoek kan de gebruiker ten allen tijde aangeven niet of niet langer dergelijke telefoontjes te ontvangen. Men dient hiervoor zijn identiteit te bewijzen via een identiteitsbewijs (voeg een kopie van de identiteitskaart toe). De verantwoordelijke verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Als de gebruiker via de website de verwerker op de hoogte brengt van zijn mobiele telefoonnummer, ontvangt hij van de verwerker alleen de berichten (SMS / MMS) die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of om hem te informeren over zijn online gemaakte bestellingen.

Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker de verwerker op de hoogte brengt van zijn e-mailadres via de website, kan hij volgende zaken ontvangen:

 • e-mails van de verantwoordelijke voor de communicatie van informatie over zijn producten, diensten of aankomende evenementen (of voor direct-marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd of al klant is van de verwerker van de gegevens en dat hij zijn e-mailadres heeft doorgegeven in het verleden;
 • e-mail van groepen van bedrijven of organisatie waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel gebonden is, met het oog op direct-marketing, op voorwaarde dat de gebruiker dit expliciet heeft aanvaard.

Door de verwerker te contacteren kan de gebruiker ten allen tijde aangeven niet of niet langer gelijkaardige e-mails te ontvangen. Men dient hiervoor duidelijk de adressen te preciseren.

De verantwoordelijke verbindt zich er vervolgens toe de persoonlijke contactgegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

17- Klachten en reclamaties

De gebruiker kan een klacht indienen bij zijn nationale toezichthoudende autoriteit, waarvan de details te vinden zijn op de officiële website van de Europese Commissie :
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id = 612080.

18- Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is ….

19- Contactgegevens

Voor vragen, klachten of verzoeken, met name over de duidelijke en toegankelijke aard van dit beleid, kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor verwerking.

Via e-mail : info@flyer.be
Per post: Flyer.be Etterbeeksesteenweg 62, 1000 Brussel, België

20- Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit Privacybeleid valt onder het nationale recht van de hoofdvestiging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit beleid zal worden voorgelegd aan de rechtsgebieden van deze nationale wetgeving.

21- Verschillende bepalingen

De verantwoordelijke voor verwerking van de gegevens behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de bepalingen van dit beleid te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing over de inwerkingtreding ervan.

Deze versie van het Privacybeleid dateert van 16/05/2018.

Even geduld, de pagina wordt geladen.

Loading